คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
นักการ เกษียณอายุราชการ 2561
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

กิจกรรมถอดบทเรียน และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Tuesday, 11 September 2018 Written by krunuii

 

             ในวันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตรุ่นร้อยละ 10 ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่าน ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

             ช่วงเช้ามีกิจกรรมเสวนา/ถอดบทเรียน หัวข้อ "โรงเรียนสุจริตสร้างได้" โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้

  1. นายเพิ่ม  นาก้อนทอง               ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
  2. นายจักรวาล   เจริญทอง           ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์
  3. นายยอดรัก  บุรวัฒน์                ผู้อำนวยการโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
  4. นางลดาวัลย์  บุญเสริม             รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
  5. ว่าที่ พ.ต.สมหมาย บำรุงเอื้อ      ครู โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม
  6. นายวรรณชัย  กมลศิลป์            ครู โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
  7. นางอัมรินทร์ คเชนทร์ชาติ         ครู โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคาร

และ ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ  ผู้ดำเนินรายการ

             ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ชมนิทรรศกาลนำเสนอผลงานของโรงเรียนสุจริตต้น

 [ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 92