ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่1

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์ Published: Monday, 21 January 2019 Written by krunuii

ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่1 (ม.1/1 - 1/9, ม.5/1, ม.5/7) เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป

[ภาพกิจกรรม]


 

Hits: 339