พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 17 June 2019
Written by krunuii

13 มิถุนายน 2562

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

เวลา 08.30น.  โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

นำโดยท่านอำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง พร้อมคณะครู และนักเรียน

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมมอบปัจจัยทำบุญในครั้งนี้

[ภาพกิจกรรม]

GIFTED RATCHADA สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 11 June 2019
Written by krunuii

9 มิถุนายน 2562

งานห้องเรียนพิเศษได้จัดกิจรรม

GIFTED RATCHADA สานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ณ ห้อง

ประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

โดยมีนายศุภชัย เหรา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by krunuii

3 มิย 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นปีแรกของวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสอันเป็นมงคล วันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอำเภอจตุรพักตรพิมานพร้อมใจกัน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล ณ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมีนายอำเภอ
จตุรพักตรพิมานเป็นประธานในพิธี เวลา 08.30 มีพิธีีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล

[ภาพกิจกรรม]

พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by krunuii

31 พค 2562
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นปีแรกของวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสอันเป็นมงคล วันเฉลิม พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียน
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกพร้อมใจกันจัดกิจกรรมถวาย พระพรและอัญเชิญพานพุ่ม ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
2562 โดยมีนายเพิ่ม นาก้อนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน รัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี

[ภาพกิจกรรม]

วันงดสูบบุหรี่โลก

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by krunuii

31 พค 2562
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก
ณ ห้องประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาล จตุรพักตรพิมาน มาให้ความรู้
เกี่ยวกับภัยร้ายจากบุหรี่ และ แนวทางในการเลิกบุหรี่แก่นักเรียน
ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายและร่วมแสดงภาพ และป้ายรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และตระหนัก
ถึงภัยร้ายจากการสูบบุหรี่

[ภาพกิจกรรม]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by krunuii

14 พค 2562
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกโดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิ่ม นาก้อนทอง ได้จัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครู บุคลากรโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกในหัวข้อ การใช้ งานโปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางโรงเรียนได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อติดตามนักเรียนโดยร่วมกับ
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งนี้จุดเด่นของโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนคือ สามารถส่ง SMS
แจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองโดยอัตโนมัติเมือนักเรียนหนีเรียนหรือขาดเรียน

ภาพกิจกรรม

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 06 June 2019
Written by krunuii

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง เฉลิมพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ ตามโบราณราชประเพณี
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างเข้าร่วมชมถ่ายทอดสด
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรหมพิมาน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โดยมีนายอำเภอ
จตุรพักตรพิมาน ร่วมในพิธี

ภาพกิจกรรม