พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ61

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 February 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ"น้องส่งพี่ยินดีด้วยใจ"
[ภาพกิจกรรม มอบประกาศนียบัตร] [ภาพกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ]


 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่น 3 และรุ่น 4

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 14 February 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่3 (ม.3)และรุ่นที่4 (ม.6)  เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป

[ ภาพกิจกรรม ]


 

กิจกรรมภาษาสู่ชุมชน

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Wednesday, 13 February 2019
Written by ปกาสิต อุ่นทรวง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมภาษาสู่ชุมชน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการใช้ภาษาอังกฤษของชาวอำเภอจตุรพักตรพิมาน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Monday, 11 February 2019
Written by krunuii

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ส่่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในป่าและธรรมชาติ การทบทวน กฏและคำปฏิญาณของลูกเสือ ตลอดจนการทำกิจกรรม ร่วมกัน อา่ทิเช่น กิจกรรมรอบกองไฟ ฐานผจญภัย และ เดินทางไกลเป็นต้น ในคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีกิจกรรมหน้ากองไฟ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ นายเพิ่ม นาก้อนทอง เป็นผู้กำกับกองลูกเสือและเป็น ประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่2

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Tuesday, 05 February 2019
Written by krunuii

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่2 (ม.2/1 - 2/8, ม.5/2, ม.5/4, ม.5/9) เพื่อให้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามสืบไป

[ภาพกิจกรรม]


 

ค่ายคุณธรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์2562

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Published: Thursday, 31 January 2019
Written by krunuii

โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เข้าค่าย"คุณธรรมปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์" ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2562

[ภาพกิจกรรม]